Frågor och svar om framtidsfullmakt

Frågor och svar om framtidsfullmakt

Vem ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte själv längre kan göra det? Med en framtidsfullmakt behöver du inte oroa dig över det. Juristbyrån Lawly svarar här på vanliga frågor kring framtidsfullmakt.

Jag har en generalfullmakt som befullmäktigar min son att företräda mig. Behöver jag verkligen en framtidsfullmakt också då?

Svar: En generalfullmakt är en fullmakt som gäller brett och generellt. Den ger fullmaktshavaren behörighet att agera i ditt namn i alla de angelägenheter du själv har kapacitet att agera i. Det innebär också att om du skulle förlora förmågan att agera med juridiskt bindande verkan, exempelvis pga. demens eller annan psykisk störning, kan generalfullmakten kommaatt förlora sin verkan. 

En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt där du utser en person som, från och med en framtida tidpunkt, ska ta hand om de angelägenheter som du som fullmaktsgivare väljer att den ska omfatta. Den kan vara specifik och avgränsad eller generell.  Framtidsfullmakten börjar bara gälla om du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du saknar mental förmåga att själv ta hand om, och ta ställning i, de angelägenheter som fullmakten gäller, t ex. på grund av en olycka eller psykisk eller fysisk sjukdom. En framtidsfullmakt kan sägas vara ett alternativ till ett förordnande om god man eller förvaltare, men framtidsfullmakten skapar större förutsägbarhet, möjliggör självbestämmande i högre grad, och gör att inblandning från någon myndighet inte behövs. 

Om du vill att någon ska kunna företräda dig generellt här och nu behövs en generalfullmakt, men en framtidsfullmakt kan ta vid då en generalfullmakt inte längre har någon verkan t ex. på grund av att du blir dement. Oavsett om du har en generalfullmakt eller inte, kan upprättandet av en framtidsfullmakt skapa både trygghet och förutsägbarhet för såväl dig själv som dina anhöriga. Samtidigt ska du vara medveten om att det, om du upprättar flera fullmakter som gäller under samma tid och för samma angelägenheter, kan uppstå förvirring kring de flera fullmaktshavarnas behörighet och befogenhet liksom fullmakternas och fullmakthavarnas inbördes förhållande.

Det kan alltså fylla en funktion att ha både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt, och fullmakterna är inte per definition exklusiva i förhållande till varandra på något sätt. De två fullmakterna kan gälla under olika förutsättningar, användas för olika ändamål, och kan vara användbara under olika skeden i livet.

Jag funderar på att upprätta en framtidsfullmakt, men jag undrar när den börjar gälla, jag vill ju sköta mitt eget så länge jag kan. Jag undrar också vem som får bestämma när den ska börja gälla.

Svar: En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren blir vad som kallas för beslutsoförmögen. Det betyder att fullmaktsgivaren på grund t. ex. av sjukdom, en olycka eller ålderdom inte längre har förmåga att själv ta hand om och fatta beslut i de angelägenheter som fullmakten avser. 

Huvudregeln är att fullmaktshavaren bestämmer när fullmakten ska börja gälla. Ikraftträdandet ska dock prövas av domstol om fullmaktsgivaren har bestämt det i fullmakten, eller om fullmaktshavaren begär det.

Jag tycker det är svårt att välja ett av mina två barn som fullmaktshavare i min framtidsfullmakt. Jag vill gärna att de får hjälpas åt och dessutom känns det orättvist att välja en av dem. Har ni något tips på hur jag kan lösa detta? 

Svar: Det här är något som många funderar över. Det är fullt möjligt att utse flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt. Du behöver alltså inte nödvändigtvis välja ett av barnen. Om man vill ha flera fullmaktshavare är det dock viktigt att reglera deras inbördes förhållande.  Ska fullmaktshavarna t ex. endast kunna agera tillsammans och i samråd? Eller var och en för sig? Ett annat alternativ är att olika fullmaktshavare är behöriga i olika angelägenheter, t ex på så sätt att en av dem sköter ekonomiska angelägenheter och den andra personliga. Oavsett hur man väljer att fördela fullmaktshavarnas behörighet är det viktigt att vara tydlig, och att tänka igenom vilka praktiska konsekvenserna en viss ordning för med sig när fullmakten ska användas.

Ett annat sätt att “få in” båda barnen i fullmakten kan vara att utse ett av barnen till primär fullmaktshavare och det andra till subsidiär fullmaktshavare. Det andra barnet träder då in som fullmaktshavare om det första barnet av någon anledning inte kan eller vill åta sig uppdraget. Det är också möjligt att utse ett av barnen till fullmaktshavare, och det andra till granskare av fullmaktshavarens verksamhet. Då involveras båda barnen, men på olika sätt. Granskarens uppdrag är helt enkelt att granska fullmaktshavarens arbete, och granskaren kan bland annat begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för det åtgärder som han eller hon vidtagit med stöd av fullmakten.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det finns flera olika sätt för dig att involvera båda barnen i din framtidsfullmakt. Vilken väg du väljer få du själv avgöra baserat på vad som känns bäst för dig och passar bäst i just din situation. 

Vill du skriva en framtidsfullmakt?

Lawly hjälper dig som Smart Senior att skriva din framtidsfullmakt jurdiskt korrekt. 

Läs mer här >>

Ta del av erbjudandet

Inte medlem än? Bli det idag!

Som medlem i Smart Senior får du tillgång till över 400 seniorrabatter och pensionärsrabatter för 55plus, seniorer och pensionärer. Exempel på rabatter du får tillgång som medlem i Smart Senior:

  • 25% rabatt vid köp av kompletta par glasögon hos Synoptik
  • Medlemsförsäkringar från If
  • Rabatt hos Bilprovningen
  • Unika medlemsresor
  • Mängder av rabatter hos olika reseföretag

Bli medlem idag >>

 

Andra populära erbjudanden

Förmånspartners - unika Smart Seniorrabatter

Resepartners

Partners

Visa fler partners >